Elektroniczny obieg dokumentów

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. Nr 64 z 2005 r., poz. 565 już niedługo na wszystkie organizacje użyteczności publicznej nałożony zostanie obowiązek wymiany informacji drogą elektroniczną, co w efekcie sprowadza się do wyboru odpowiedniego dostawcy takich usług.

Już w tym momencie chcielibyśmy zaproponować Państwu komplet usług oraz rozwiązań związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów. Rozwiązania, które Państwu oferujemy, obsługują pełen obieg korespondencji oraz umożliwiają całkowitą kontrolę przepływu dokumentów, dlatego też są idealnym rozwiązaniem dla Urzędów Miast i Gmin.

System obiegu dokumentów oparty jest o Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcję Obiegu Dokumentów, obowiązującą w danej instytucji. Umożliwia także obsługę dokumentów nadsyłanych w postaci papierowej, elektronicznej oraz w formie faksu.